トップ<患者用
 Para sa mga pasyente
Ang ilan sa mga medikal institusyon sa aichi prefektyur ay magagamit ang pagpapadala ng interpreter, teleponong interpreter at may serbisyong i-tatranslate ang referral form.

AngSistemang Aichi Medikal Interpreteray nagbibigay ng serbisyo na Interprete sa telepono, pagpapadala ng interpreter, at translation para sa mga residenteng dayuhan na nahihirapan magsalita ng wikang hapon. 
Nagpapadala kami ng interpreter na sinasanay ng Unibersidad ng Prefektyur na may malawak na kaalaman at mayroon kasanayan sa interpretasyon ukol sa mediko ayon sa kahilingan ng medikal institusyon. Ang suportang wika ay Ingles, Intsik, Portuguese
, Espanyol at Filipino.
Kapag walang maipadala na interpreter, ang interprete sa telepono ay susuporta sa unang tsek up, hating gabi o kahit saradong araw ng 24 na oras 365 araw. Magagamit ito sa pamamagitan ng pagtawag ng medikal institusyon sa interpreter operator. Ang suportadong wika ay 5 lengguwahe na nakasaad sa itaas at koreano 6 na lengguwahe.
Ang serbisyong translation ay upang i-translate ang mga sulat ng pagpapakilala ng medikal institusyon. Ayon sa kahilingan ng medikal na institusyon ay gagawin ng medikal interpreter ito.   
Ang mga serbisyong ito ay magagamit lamang sa medikal institusyon na inaplayan mo.  Ukol sa medikal na institusyon, mangyaring tingnan sa ibaba .
Mayroon ding di-pampublikong medikal na institusyon, para sa karagdagang impormasyon, mangyaringmakipag-ugnay sa opisina<050-3816-7465>.


Kapag pumunta sa medikal institusyon ng walang reserbasyon, maaari kang suportahan ng interprete sa telepono ngunit hindi puwede ipadala ang interpreter.
Kung mangyari man ang sumusunod, ipapadala namin ang interpreter. Pero kapag hindi ito’y emerhensiya, mangyaring makipag-ugnay sa opisina(050-3816-7465) ukol sa reserbasyon ng pagpapadala ng interpreter.
  Kung mahirap ang nilalaman at nais kumonsulta ng maigi.
  Kung walang kaalam-alam sa wikang hapon (ito’y mahihirapan sa paglipat-lipat dahil sa medikal institusyon ng japan ay merong resepsyon→waiting room→examination room→Cashiers(→parmasya) kaya’t pag hindi maunawaan ang wikang hapon sa pag hiling palang sa interprete sa telepono ay matatagalan na ito. At kung hindi mabasa ang karatula mahihirapan na lumipat-lipat ito.)  


 ●Medical Institution List
 
   
 
TOP PAGE
あいち医療通訳システム運営事務局 All Right Reserved
PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら